ரொம்ப நாளாச்சு க்ரியா பதிவு ஒன்று எழுதி.

எனக்கும் அவளுக்கும் நடந்த ஒரு உரையாடல்.

க்ரியா: அப்பா, Can I watch TV while eating my dinner?
நான்: No.
க்ரியா: But I always do that அப்பா!
நான்: It is a bad habit, Kriya and we are going to stop it from today.
க்ரியா: Aaargn! Please, அப்பா!
நான்: No.
க்ரியா: Please, Please, அப்பா!
நான்: No.
க்ரியா: But அப்பா, everyone watches TV while eating dinner!
நான்: Then they are all doing the wrong thing.
க்ரியா: You too do it அப்பா!
நான்: Then I did the wrong thing too!
க்ரியா: Can I too do the wrong thing, அப்பா!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: குடும்பம்

Advertisements