ஒரு புதிர் போட்டிருந்தேன். அதற்கு விடை இப்போது.

ஒரு சாக்லேட்டை எடுத்தால் போதும்.

எல்லா லேபிள்களும் தவறு; அதனால்
மின்ட் என்று லேபில் ஒட்டிய பெட்டியில் aniseed அல்லது மிக்ஸ் இருக்கலாம்.
Aniseed என்று லேபில் ஒட்டிய பெட்டியில் மின்ட் அல்லது மிக்ஸ் இருக்கலாம்.
மிக்ஸ் என்று லேபில் ஒட்டிய பெட்டியில் மின்ட் அல்லது aniseed இருக்கலாம்.

இப்போது மிக்ஸ் என்ற லேபில் ஒட்டிய பெட்டியிலிருந்து ஒரு சாக்லேட்டை எடுங்கள். அது மின்டாக இருந்தால் அதில் மின்ட் சாக்லேட்டுகள் மட்டுமே இருக்கின்றன; இல்லாவிட்டால் aniseed சாக்லேட்டுகள் மட்டுமே இருக்கின்றன. மின்ட் என்று வைத்துக்கொள்வோம். (aniseed ஆக இருந்தாலும் இதே வழிதான்.)
இப்போது aniseed என்று லேபில் ஒட்டிய பெட்டியில் மின்ட் இருக்க முடியாது. அது மிக்ஸ் ஆகத்தான் இருக்க வேண்டும்.
அப்படி என்றால் மின்ட் என்று லேபில் ஒட்டிய பெட்டியில் aniseed மட்டுமே இருக்க முடியும்.

விடை கண்டுபிடித்த பாலராஜன்கீதாவுக்கு வாழ்த்துகள்!

தௌக்கக்கப்பட்ட பக்கம்: மிச்சம் மீதி

தொடர்புடைய பக்கம்: புதிர்

Advertisements