நேற்று அழியாச்சுடர்கள் தளத்தில் “வீரம்மாளின் காளை” சிறுகதை கிடைக்குமா என்று தேடித் பார்க்கப் போனேன். அவரும் வாடிவாசல் பற்றி (என்னை விட விரிவாக) எழுதி இருக்கிறார். படித்துப் பாருங்கள்!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: எதுவுமில்லை, ஆனால் அழியாச்சுடர்கள் பதிவை படிப்பு பக்கத்தில் இணைத்திருக்கிறேன்.

தொடர்புடைய பதிவுகள்:
வாடிவாசல் பற்றி நான் எழுதியது

Advertisements