காலை அவளை எழுப்பும்போது அவள் கேட்டது.

Daddy, is it tomorrow?

Advertisements