என் ஐந்து வயது பெண் க்ரியாவுக்கும் அவள் அம்மாவுக்கும் நடந்த ஒரு உரையாடல்.

க்ரியா: Mommy, I love you very very much in the whole wide entire enormous world.
ஹேமா: Thank you, Kriya!
க்ரியா: When I grow up, I am going to marry you.
ஹேமா: You want to marry me?
க்ரியா: First, let us go on a date, mommy.
ஹேமா: Do you know what a date is, Kriya?
க்ரியா: Yeah. We go to a restaurant and eat.
ஹேமா: Oh.
க்ரியா: (After a two minute pause) Ofo! But I can’t date you, mommy! It is not going to work!
ஹேமா: Why?
க்ரியா: Because you are already married!

Advertisements