எனது பெண்ணிற்கு ஜர்னலிஸம் படிக்கவேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல். அவ்வப்பொழுது கவிதையும் எழுதுவாள். அவள் ஏழு வயதிலிருந்தே பிரயாணம் செய்யும் வேலைகளில் ரைம் ஆகும் நாலைந்து வரிகளை சொல்லிக் கொண்டே வருவாள். என்ன என்று கேட்டாள் “தட்ஸ் மை போம்” என்பாள். இப்பொழுது 7ஆவது க்ரேட் படிக்கிறாள். அவள் எழுதிய சமீபத்திய கவிதை இது. (மீட்டர், ஃபீட் மற்றும் ரிதங்களுக்கு அறிமுகம் ஆகியும் ஆகாமலும் இருக்கிறாள்.) ஆனால் இது சமுத்திரம், நிலா மற்றும் உலாவுதல் குறித்த ரைம் based poem மட்டுமே.

Midnight Solitude

Under the moonlight, the ocean glimmers,
Stirring pool of green and blue shimmers.
Waves crash against the stationary rocks,
As I stroll by the shore on my late night walks.

Midnight fog arrives, enclosing me,
No more can I see the scenery.
But I know the ocean waits patiently,
For the haze to dissipate and set me free.

I now can see my ocean again,
Waves rolling high every now and then,
Tossing and turning to each side,
Moving along on its solemn ride.

What reassurance I have gained,
To see my ocean has not changed.
Still that same old soothing royal blue,
That silvery twinkle that makes it look new.

My ocean and I must now part,
Its warmth and comfort will stay in my heart.
Its crashing sound and its bluish glow,
Call me through its silent echo.

>>>பிருந்தா எழுதிய கவிதை பரிசு பெற்றிருக்கிறது. பக்ஸ், விவரங்களை எழுதேம்பா! – RV

10/15/09 – The above poem, “Midnight Solitude” is one among the Top 10 in the poetry competition (Spring 2009) conducted by Creative Communications (Pull down boxes in the link are not working in Firefox, Use Internet Explorer). In her group, poems were submitted by 7th, 8th and 9th graders in the state of California.  Brinda was a 7th grader when she submitted the poem.

Creative Communications has awarded $50 bond as a gift to Brinda (which I haven’t completed the paper work yet) and allowed to do a press release. (I haven’t done that either). And a free copy of the compiled book. She wants to send it her grandparents.

Some background information – One night at around 9:30 PM, after spending a busy evening with her homework and when Brinda was getting ready to retire to bed, we (parents) found out the deadline for the poem was the next day. After the usual “yell”s from us for being lethargic, she sat down and started writing this poem and finished it in about 45 minutes.

Our thanks to the judges of Creative Communications, the school, the teachers, the friends and families for recognizing the creativity.

Note: – The school has awarded “Young Author” to Brinda four years so far. In 7th grade and in another grade she got a Gold and rest are silver/bronze. I will publish her 7th grade Gold medal winner  in this blog. (when I get to it 🙂


Advertisements